Metodinė taryba

Metodinė taryba 2023-2024 m. m.

PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-263

  1. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Margarita Juzėnienė
  2. Lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė Roma Petrauskienė
  3. Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Jūratė Makačinienė
  4. Matematinio ir gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas Edmundas Klimas
  5. Visuomeninio, technologinio, meninio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas Linas Skripka