Atleidimo nuo pamokų tvarka

Atleidimo nuo pamokų tvarka

PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V1-279

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS IR FIZINIO UGDYMO PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS

 1. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, ir fizinio ugdymo pamokų tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planu, patvirtintu Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-260.
 2. Nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo dalies pamokų gali būti atleidžiami 1–8 klasių mokiniai, jei jie mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programą (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas), kurios turinys yra artimas ar tapatus dalyko bendrajai programai, arba kai mokinys yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais prizinės vietos laimėtojas.
 3. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio dalies (70 procentų) pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programų turiniu. Šių programų turinys turi derėti su bendrųjų programų turiniu.
 4. 1–4 klasių mokiniai atleidžiami nuo dalies meninio ugdymo (dailės ir technologijų, muzikos, šokio) ir/ar fizinio ugdymo pamokų, jei pagal tvarkaraštį pamoka yra pirma arba paskutinė.
 5. 5–8 klasių mokiniai atleidžiami nuo dalies dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų, nepriklausomai nuo pamokos laiko.
 6. Tėvai (globėjai) dalyko mokytojui iki rugsėjo mėnesio pabaigos pateikia:
  6.1. nustatytos formos prašymą (1 PRIEDAS);
  6.2. pažymą apie mokinio mokymąsi dailės, muzikos, meno, sporto mokykloje;
  6.3. neformaliojo vaikų švietimo programos, pagal kurią mokosi, turinį.
 7. Atleidžiamų mokinių sąrašus klasių ir dalykų mokytojai pateikia direktoriaus pavaduotojams ugdymui iki einamųjų mokslo metų spalio 1 d. Direktoriaus pavaduotojai rengia įsakymą dėl mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų ir teikia jį direktoriui tvirtinti.
 8. Jei mokiniai pagal neformaliojo švietimo programas pradėjo mokytis I pusmečio metu, tėvai gali teikti prašymą dėl atleidimo nuo pamokų II pusmetį pirmąją II pusmečio savaitę.
 9. Mokinių tėvų (globėjų) prašymus, pažymas ir programas saugo klasių ir dalykų mokytojai iki mokslo metų pabaigos.
 10. Už atleistų nuo pamokų mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokų metu atsako tėvai.
 11. Tais atvejais, kai atleistam nuo dailės, muzikos ar fizinio ugdymo mokiniui pamoka nėra pirma ar paskutinė, dalyko mokytojas sudaro mokiniui galimybę užsiimti mokymosi ar kitokia saviugdos veikla. Mokinys privalo būti mokytojo nurodytoje erdvėje, laikytis mokinio elgesio taisyklių. Mokiniui savavališkai pasišalinus iš nurodytos vietos žymima „n“, atsakomybė už vaiko saugumą tenka mokinio tėvams.
 12. Mokiniui, pažeidusiam mokytojo nurodymus, nesilaikančiam mokinio elgesio taisyklių, atleidimas nuo pamokų gali būti atšaukiamas. Tokiu atveju mokinys turi lankyti dalyko pamokas iki mokslo metų pabaigos.
 13. Likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos mokinys privalo dailės, muzikos ar fizinio ugdymo mokytojui pristatyti pažymą iš savo dailės, muzikos, meno mokyklos mokytojo ar sporto mokyklos trenerio apie užsiėmimų lankomumą ir pasiekimus (2–4 PRIEDAI). Dalyko mokytojas numato nuo dalyko dalies pamokų atleistiems mokiniams tam tikrus atsiskaitymo darbus.
 14. Mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio tėvų (globėjų) prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas.
 15. Mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, gali būti suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.

Papildoma informacija: